Algemene voorwaarden

Open hier de algemene voorwaarden in PDF

Algemene Voorwaarden / Deelnemersreglement loterij BC De Groene Velden.
Dit reglement treedt in werking op 14 januari 2018
Artikel 1, Organisatie

 1. Businessclub De Groene Velden, gelieerd aan V.V. De Merinos, organiseert in samenwerking met Voetbalvereniging De Merinos, bezoekadres Wageningselaan 5, 3903 LA Veenendaal, hierna te noemen: V.V. De Merinos, een incidentele loterij (hierna: de loterij) als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen.
 2. De opbrengst van de loterij komt – na aftrek van kosten – geheel ten goede aan het doel dat in de vergunning staat omschreven.  De afdracht aan dit doel bedraagt tenminste 50% van de totale opbrengst van de loterij.
 3. Van overheidswege wordt toezicht uitgeoefend op de uitvoering van de loterij door BC de Groene Velden. Het toezicht heeft betrekking op de van overheidswege en in de vergunning gestelde voorschriften.
 4. De vergunning voor de uitvoering van de loterij ten behoeve van V.V. De Merinos is op 8 januari 2018 door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit verleend onder kenmerk 12380.
 5. Degene die deelneemt aan de loterij is gebonden aan de bepalingen van dit reglement.
 6. De deelnemersadministratie van de loterij wordt gevoerd door BC de Groene Velden. De accountantscontrole en het toezicht op de te voeren administratie vindt plaats door Accountantskantoor MTH te Veenendaal. De controle op de wijze van trekking wordt uitgevoerd door Ottens Valleinotaris te Veenendaal.
 7. Degene die geen informatie van BC De Groene Velden wenst te ontvangen, kan schriftelijk, telefonisch of via internet doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven via de doorgegeven contactgegevens.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname en uitsluitingen

 1. Deelname aan de loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 2. Elk lot wordt op naam gesteld en is niet overdraagbaar.
 3. Bij de aanschaf van (een) lot(en) dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een andere persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaalt. De koper en/of betaler van het lot, kan het lot cadeau geven aan een derde, indien deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is óf een rechtspersoon.
 4. Uitgesloten van deelname zijn:
  • Bestuursleden van V.V. de Merinos en van BC de Groene Velden
  • Initiator Cees Hootsen;
  • Personeel en directie van Valleinotarissen;
  • Personeelsleden van accountantskantoor MTH die direct betrokken zijn bij de controle van de loterij;
  • De eigenaar van de met de loterij te winnen vakantiewoning;
  • Echtgenoten/partners (in de zin van artikel 1 van de successiewet).
  • De middellijk, dan wel onmiddellijk bestuurder/aandeelhouder van een rechtspersoon gelieerd aan de in dit lid genoemde personen inclusief diens echtgenoot/partner (in de zin van artikel 1 van de successiewet).
 5. Indien één van bovenstaande personen eigenaar is van een winnend lot, zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het laten plaatsvinden van een nieuwe trekking. Het bedoelde lot zal niet opnieuw meedingen naar de prijzen.

Artikel 3 Speelwijze

 1. BC De Groene Velden kent aan elke deelnemer een viercijferig lotnummer toe. Er zijn maximaal 6080 loten beschikbaar. De beschikbare lotnummers zijn aaneengesloten genummerd van 0001 tot en met 6080. Uit de beschikbare lotnummers kan de deelnemer het lot (of de loten) van zijn voorkeur kiezen. Elk lotnummer wordt slechts eenmaal verkocht.
 2. Het lotnummer wordt vermeld op de bevestiging van deelname, dat de deelnemer ontvangt, na succesvolle afronding van het betaalproces van de loterij. Een afschrift van de bevestiging van deelname wordt opgenomen in de deelnemersadministratie.
 3. De exploitatie van de loterij vindt plaats tussen 14 januari 2018 en 15 juli 2018. De trekking vindt plaats op zaterdag 14 juli 2018 te Veenendaal.

Artikel 4 Speelgeheim

De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.

Artikel 5 Wijze van deelname

 1. Deelnemen kan alleen door de aanschaf van (een) lot(en) via de daarvoor aangewezen webshop www.onzeverloting.nl.  Deelname is pas definitief na succesvolle afronding van het betaalproces door de deelnemer. De deelnemer ontvangt na de betaling een bevestiging van deelname. Dit bewijs van deelname bevat de NAW-gegevens van de deelnemer en wordt per e-mail gestuurd naar het door deelnemer op te geven e-mailadres.
 2. BC de Groene Velden behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelneming uit te sluiten van deelname en geen opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen. Indien een lotnummer meer dan eenmaal wordt toegekend, dan is alleen de deelname geldig, van de persoon of het bedrijf wiens aanvraag als eerste wordt ontvangen door BC de Groene Velden. Iedere volgende persoon en/of ieder volgend bedrijf met hetzelfde lotnummer wordt – met het betreffende lotnummer – uitgesloten van deelname. BC de Groene Velden stelt de betrokkene(n) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Degene die wilde deelnemen ontvangt vervolgens zijn betaalde inleggeld retour.
 3. Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld druk- en zetfouten of technische verstoringen, waardoor deelname aan de loterij niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen – op zijn verzoek of op initiatief van BC de Groene Velden het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens BC de Groene Velden niet geldend maken. Zowel de deelnemer als BC de Groene Velden zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 4. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat BC de Groene Velden beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.
 5. Een wijziging van de door deelnemer verstrekte gegevens – bijvoorbeeld een adreswijziging of de wijziging van emailadres – kan alleen per e-mail aan BC de Groene Velden worden doorgegeven. Deelnemers ontvangen een bevestiging per e-mail van een door hen opgegeven wijziging.
 6. Een adreswijziging ontvangen door BC de Groene Velden resulteert in een wijziging in de deelnemersadministratie zoals beschreven in artikel 1 lid 6.
 7. Deelname aan de loterij valt niet onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. Indien en voor zover noodzakelijk doet de deelnemer, door acceptatie van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.
 8. BC de Groene Velden is gerechtigd om de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
  a) kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;
  b) onbetamelijk gedrag jegens BC de Groene Velden;
  c) (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude.
  De deelnemer zal van de beëindiging per e-mail op de hoogte worden gebracht via de door deelnemer verstrekte gegevens. BC de Groene Velden zal vervolgens zorgdragen voor terugbetaling van de inleg aan de betreffende (rechts)persoon.
 9. Niet betaalde loten worden uitgesloten van deelname.

Artikel 6 Inleg

De kosten van één lot – ook inleg genoemd – zijn EUR 98,00 (zegge: achtennegentig euro).

Artikel 7 Winnende lotnummers

 1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt eenmaal een trekking plaats.
 2. De trekking is openbaar en vindt plaats onder notarieel toezicht. Van de trekking wordt, door de met het toezicht op trekking en bepaling van het winnende lot belaste notaris, proces-verbaal opgemaakt.
 3. De notaris ten overstaan van wie de trekking en bepaling van de winnende loten geschiedt, is gerechtigd om, indien hij daarbij enige onregelmatigheid constateert of veronderstelt, de trekking ongeldig te verklaren en onverwijld een nieuwe trekking te doen plaatsvinden.
 4. De notaris bepaalt de volgorde van de te trekken prijzen. In één trekking kan een deelnemer meer dan één prijs winnen.
 5. Uitsluitend lotnummers waarmee geldig deelgenomen wordt, kunnen prijswinnend zijn.
 6. Indien een lot getrokken wordt dat niet deelneemt, of wanneer duidelijk is dat er een niet winnend lot getrokken wordt, bijv. 6100, dan staakt de notaris de trekking van dit lotnummer en begint opnieuw met de trekking van deze prijs.

Artikel 8 Prijzenpakket en uitkering prijzen

 1. Deelnemers dingen mee naar prijzen in natura. De te winnen prijzen en de win kans worden vermeld via de website www.onzeverloting.nl.
 2. BC de Groene Velden is gerechtigd na de in lid 1 bedoelde vaststelling van de voor de diverse prijzen in aanmerking komende winnaars, de winnende lotnummers en de daarop gevallen prijzen bekend te maken.
 3. BC de Groene Velden maakt binnen een week na de trekking de winnende lotnummers en de daarbij behorende prijzen bekend, door publicatie daarvan via de website van BC de Groene Velden, via de website www.onzeverloting.nl en via door haar gekozen media.
 4. De gewonnen prijzen zullen door BC de Groene Velden zo spoedig mogelijk worden uitbetaald. Prijzen in natura worden, indien mogelijk en van toepassing, overhandigd en/of afgeleverd op het bij BC de Groene Velden bekende adres. Indien de contactgegevens niet blijken te kloppen wordt door BC de Groene Velden geen verdere actie ondernomen.
 5. De juridische overdracht van het in deze loterij te winnen vakantiewoning, zal plaatsvinden bij notaris Elshof te Rhenen. Partijen zullen in onderling overleg het moment van overdracht bepalen. BC de Groene Velden zal zorgdragen voor tijdige betaling van de afgesproken koopsom en bijbehorende kosten en belastingen op de door de notaris aan te wijzen kwaliteitsrekening.
 6. Geldprijzen worden uitgekeerd op het bij BC de Groene Velden bekende Ibannummer. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld, tenzij dit expliciet is aangegeven.
 7. De kansspelbelasting over prijzen in natura en de overdrachtsbelasting in verband met de overdracht van de te verloten vakantiewoning wordt door BC de Groene Velden betaald, evenals de notariskosten. Eventueel verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of andere belasting dan kansspelbelasting en overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de prijswinnaar(s).
 8. Prijzen waarover binnen één jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waarvoor zich binnen die periode geen winnaar heeft aangemeld, vervallen aan BC de Groene Velden.
 9. Aan de door BC de Groene Velden gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typefouten.

Artikel 9 Bezwaren

 1. Bezwaren over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs – moeten – op schrift en beargumenteerd – binnen één week na bekendmaking van de trekking waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van BC de Groene Velden. Na de termijn van één week kan geen bezwaar meer ingediend worden.
 2. Indien het bezwaar door het bestuur van BC de Groene Velden wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking belaste notaris als bindend adviseur over tijdig ingediende bezwaren beslissen, zulks tenzij degene die reclameerde binnen 24 uur nadat hij dat deed aan BC de Groene Velden te kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn bezwaar door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 10 Uitstel of afgelasting

Het bestuur van BC de Groene Velden is gerechtigd een trekking af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen of indien de opbrengst van de loterij onvoldoende kostendekkend is. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van BC de Groene Velden en op www.onzeverloting.nl. Ook zullen de deelnemers per e-mail op de hoogte worden gesteld. Bij definitieve afgelasting van de loterij zal de door de deelnemers betaalde inleg worden terugbetaald.
Er moeten minimaal 4864 loten verkocht woorden wil de verloting doorgaan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde elektronische formulieren, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via internet of anderszins elke aansprakelijkheid van BC de Groene Velden is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door BC de Groene Velden voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van BC de Groene Velden liggende omstandigheden. Dit geldt eveneens voor de door BC de Groene Velden gepubliceerde uitslagen.
 2. BC de Groene Velden is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 3. BC de Groene Velden is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 4. BC de Groene Velden is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.
 5. BC de Groene Velden is niet aansprakelijk voor mogelijke financiële gevolgen van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing) of vennootschapsbelasting.

Veenendaal, 8 januari 2018